Reklamačný poriadok

REKLAMAČNÝ PORIADOK

spoločnosti Ster Century Cinemas, s.r.o., Bratislava

 prevádzkovateľa Multikina STER CENTURY CINEMAS Prievidza

 Vypracovaný v súlade s ustanoveniami § 619 až § 627 Občianskeho zákonníka a zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.

 

Čl. I

Všeobecné ustanovenia

Tento reklamačný poriadok upravuje postup pri uplatňovaní reklamácie na služby poskytované spoločnosťou Ster Century Cinemas, s.r.o., v súlade s predmetom jej činnosti. Je záväzný pre kiná spoločnosti Ster Century Cinemas, s.r.o. ako predávajúceho na strane jednej a kupujúceho ako zákazníka na strane druhej. Zakúpením vstupenky a tým zaplatením za službu zákazník súhlasí s reklamačným poriadkom a tiež vnútorným poriadkom a potvrdzuje, že bol s jeho obsahom oboznámený.

Na účely tohto Reklamačného poriadku sa reklamáciou rozumie uplatnenie zodpovednosti za chyby služby a vybavením reklamácie ukončenie reklamačného konania odstránením nedostatku, poskytnutím náhrady, vrátením kúpnej ceny vstupenky, vyplatením primeranej zľavy z ceny vstupenky, písomná výzvy na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

Čl. II

Zodpovednosť za chyby

Predávajúci zodpovedá za chyby, ktoré má poskytnutá služba.

 Za chybu nemožno považovať:

-         namietanú obrazovú stránku premietnutého programu, ktorá je takou na prianie autora

-         namietanú zvukovú stránku premietnutého programu, ktorá je takou na prianie autora

-         obsahovú stránku premietnutého programu

-         subjektívny dojem zákazníka z premietnutého filmu

-         obsahovú stránku prekladu filmu v pôvodnom znení (ani dabing, ani titulky), pokiaľ tieto sú v zmysle právnych noriem Slovenskej republiky

Zákazník je povinný skontrolovať si vstupenku pri jej preberaní, jej prevzatím a uhradením potvrdí jej správnosť a teda aj správnosť údajov vytlačených na nej (dátum, čas predstavenia, názov filmu, cena). Akékoľvek reklamácie nesprávnosti vstupenky následne po prevzatí vstupenky nie sú prijímané.

Prevzatím vstupenky zákazník súhlasí s vnútorným poriadkom kina, alebo multikina, ktorého pravidlá sú vyvesené v priestoroch pokladní.

Zistené zjavné chyby služby je zákazník povinný okamžite oznámiť predávajúcemu, ktorý zjedná nápravu formou náhradnej služby alebo vrátením kúpnej ceny. Ak dochádza rozhodnutím predávajúceho k okamžitému vráteniu kúpnej ceny, je zákazník povinný si túto kúpnu cenu okamžite prevziať. Ak tak neurobí, stráca nárok na jej vrátenie. Neskoršie reklamácie tohto typu nebude predávajúci akceptovať a takáto reklamácia je neoprávnená.

Predávajúci nezodpovedá za chyby ak:

Zákazník pred uskutočnením o chybe služby vedel, resp. bol na chybu výslovne a jasne upozornený, alebo ak bola pre chybu poskytnutá zľava z ceny tovaru; ak chyby služby vznikli v dôsledku živelnej katastrofy.

 

Čl. III

Chyby odstrániteľné

Predávajúci, alebo ním poverený pracovník rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie chyby. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní.

Ak ide o chybu, ktorú možno odstrániť, má zákazník právo, aby bola bezplatne včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný chybu bez zbytočného odkladu odstrániť.

 

Čl. IV

Chyby neodstrániteľné

Ak ide o chybu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby bola služba poskytnutá bezchybne, má zákazník právo na výmenu služby alebo má právo od zmluvy odstúpiť.

Ak ide o iné neodstrániteľné chyby, má zákazník právo na primeranú zľavu z ceny veci.

 

Čl. V

Vec predávaná so zľavou

Ak vec predávaná za nižšiu cenu ako použitá cena má chybu, za ktorú predávajúci zodpovedá, má zákazník namiesto na miesto práva na výmenu veci právo na primeranú zľavu.

 

Čl. VI

Uplatnenie práva

Práva zo zodpovednosti za chyby sa uplatňujú u predávajúceho, u ktorého bola služba zakúpená. Osobou zodpovednou za prijatie a vybavenie reklamácie je denný manager v kine STER CENTURY CINEMAS Prievidza.

 

Čl. VII

Povinnosti predávajúceho, zákazníka a postup pri uplatnení reklamácie

Predávajúci je povinný zákazníka riadne informovať o podmienkach a spôsobe reklamácie vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť. Reklamačný poriadok musí byť na viditeľnom mieste, ktoré je dostupné spotrebiteľovi.

V kine musí byť počas prevádzkovej doby vždy prítomný zamestnanec poverený vybavovať reklamácie. 

Predávajúci (kino) je povinný pri uplatnení reklamácie:

A/ vybaviť reklamáciu ihneď, ak je táto forma z prevádzkového hľadiska možná,

B/ prijať reklamáciu v písomnej forme.

V prípade bodu B/ v reklamačnom podnete uvedie zákazník uplatňujúci reklamáciu kontaktnú adresu (adresa, telefónne číslo, príp. e-mail), na ktorú bude predávajúcim vyrozumený o spôsobe vybavenia reklamácie. Predávajúci nenesie zodpovednosť za to, že sa na uvedenú kontaktnú adresu nepodarilo odoslané vyrozumenie doručiť.

Všetky právom uplatnené reklamácie budú vybavené bezodplatne.

Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie v bode B/ vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie.

Predávajúci je povinný viezť evidenciu o reklamáciách a predložiť ju na požiadanie orgánu dozoru na nazretie.  Evidencia o reklamácii musí obsahovať údaje o dátume uplatnenia reklamácie, dátume a spôsobe vybavenia reklamácie.

 

Čl. X

Záverečné ustanovenia

Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňom 1.11.2014.

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmeny tohto reklamačného poriadku bez predchádzajúceho upozornenia. 

V Bratislave, dňa 1.11.2014