Prevádzkový poriadok

Tento prevádzkový poriadok upravuje práva a povinnosti prevádzkovateľa a návštevníkov Multikina Ster Century Cinemas Prievidza ako aj základné údaje a pravidlá, podľa ktorých sa prevádzka riadi.

Názov prevádzky: Multikino Ster Century Cinemas PRIEVIDZA

Prevádzkovateľ: Ster Century Cinemas, s.r.o., Pluhová 2, 831 03 Bratislava, IČO: 47 907 380, IČ DPH: SK 2024145035

Adresa prevádzky: Nábrežná 1913/5a  97101 PRIEVIDZA v OC KORZO

 1. Zakúpené vstupenky, ako i vydané peniaze si prekontrolujte ihneď pri pokladni, pretože dodatočné reklamácie nebudú akceptované!
 2. Pokladňa kina je otvorená minimálne 30 minút pred prvým filmovým predstavením. V pokladni kina je možné zakúpiť vstupenky na akékoľvek filmové predstavenie, ktoré je v zverejnenom programe. Zakúpené platné vstupenky nie je možné vrátiť späť do pokladne.
 3. Zmena programu je vyhradená. Program možno meniť iba vo vážnych a vopred nepredvídateľných udalostiach. Program je možné meniť aj v prípade posunutia plánovaného termínu premiéry naprogramovaného filmu, resp. iných skutočností vzniknutých na strane distribútora filmu.
 4. V pokladni kina je možná platba za vstupenky v hotovosti, prostredníctvom terminálu a poukážkami podľa aktuálneho zoznamu. Bezhotovostným prevodom je možné zakúpiť vstupenky prostredníctvom internetového portálu pre online predaj vstupeniek spravovaného prevádzkovateľom. Vstupenky po zaplatení sú vo formáte PDF poslané na emailovú adresu alebo vo formáte COOL Ticket. Predaj vstupeniek prostredníctvom internetového portálu sa riadi Obchodnými podmienkami zverejnenými na tomto portáli.
 5. 5.      Za finančné rozdiely zistené mimo pokladne prevádzkovateľ nezodpovedá.
 6. 6.      Rezervovanie vstupeniek na filmové predstavenia nie je možné.
 7. 7.      Do sály je zakázané vstupovať s nápojmi a jedlom zakúpeným mimo priestorov multikina.
 8. Vstup do sály je umožnený iba návštevníkovi so zakúpenou platnou vstupenkou. Prevádzkovateľ má právo editovať voľné lístky na konkrétne filmové predstavenia, ktoré nahrádzajú zakúpenú platnú vstupenku. Voľné vstupenky podliehajú evidencii vedenej prevádzkovateľom.
 9. Vstupenky si uschovajte nepoškodené do konca filmového predstavenia.
 10. Minimálny počet návštevníkov na jednom filmovom predstavení nie je stanovený. Návštevník so zakúpenou platnou vstupenkou má právo na filmové predstavenie podľa programu.
 11. Službukonajúci pracovník kina má právo na kontrolu vstupenky. Návštevníkovi, ktorý sa nepreukáže platne zakúpenou vstupenkou, resp. voľným lístkom, a to aj pri opakovanom vstupe do sály, nebude vstup do sály umožnený. Návštevník s voľným lístkom je pred vstupom do sály povinný v pokladni oznámiť svoju účasť na filmovom predstavení a vymeniť si voľnú vstupenku za platnú vstupenku s názvom filmu, časom a vybraným miestom v sále. V prípade zistenia rozdielu medzi počtom divákov v sále a počtom platne zakúpených vstupeniek a ohlásených voľných lístkov, nesie za túto skutočnosť zodpovednosť službukonajúci pracovník kina.
 12. Návštevníka nespĺňajúceho minimálnu vekovú hranicu prístupnosti filmu na túto skutočnosť upozorní službukonajúci pracovník kina. Za neplnoletých návštevníkov zodpovedá ich zákonný zástupca.
 13. Zákazník nespĺňajúci minimálnu vekovú hranicu prístupnosti filmu nemá nárok na vrátenie vstupného a nebude pustený do kinosály!!!
 14. Návštevník zdržujúci sa v priestoroch kina je povinný rešpektovať pokyny službukonajúcich pracovníkov kina. Počas filmového predstavenia je návštevník povinný dodržiavať poriadok a pokoj. Návštevníka, ktorý porušuje poriadok a pokoj, resp. narušuje priebeh predstavenia, môže službukonajúci pracovník vykázať zo sály, resp. z kina. Takýto návštevník nemá právo na vrátenie vstupného. V prípade nerešpektovania pokynov službukonajúceho pracovníka návštevníkom budú privolaní príslušníci služby SBS nákupného centra KORZA v Prievidzi.
 15. V prípade neuskutočnenia filmového predstavenia zo zavinenia prevádzkovateľa, z dôvodu poruchy technických zariadení, z dôvodu výpadku elektrickej energie, resp.  z iných vážnych príčin, ktoré nebolo možné predvídať, a ktoré nie je možné do plánovaného začiatku filmového predstavenia odstrániť, je prevádzkovateľ povinný návštevníkovi vrátiť vstupné v plnej výške na základe predloženej zakúpenej platnej vstupenky. Taktiež v prípade technickej poruchy počas prvej polovice predstavenia, ktorú nie je možné odstrániť, je prevádzkovateľ povinný návštevníkovi vrátiť vstupné  plnej výške na základe predloženej platnej vstupenky.
 16. Počas filmových projekcií v 3D formáte prevádzkovateľ predáva návštevníkom pasívne 3D okuliare.
 17.  Osobám pod vplyvom alkoholu a omamných látok je vstup do kina zakázaný!
 18. 18.  V priestoroch kinosály platí prísny zákaz zhotovovania akýkoľvek záznamov (audio, video). V prípade narušenia tohto zákazu je divák tento okamžite odstrániť a povinný opustiť sálu bez nároku na vrátenie vstupného. V prípade zisteného závažného porušenia bude kontaktovaná polícia z dôvodu porušenia Autorského zákona.
 19. 19.  Zákazník kúpou vstupenky súhlasí v Prevádzkovým poriadkom multikina Ster Century Cinemas Prievidza.
 20. Tento Prevádzkový poriadok multikina Ster Century Cinemas PRIEVIDZA nadobúda platnosť a účinnosť dňa  01.11.2014.