Všeobecné obchodné podmienky KINO FUN

Vernostný program Ster Century Cinemas sa riadi nasledujúcimi podmienkami:

1. Úvod

Prevádzkovateľom vernostného programu "KINO FUN" multikín Ster Century Cinemas je Ster Century Cinemas s.r.o., Vajnorská 11803/89, Bratislava 831 04, IČO: 47 907 380 (ďalej len "prevádzkovateľ"). Účelom vernostného programu (ďalej len "VP") je skvalitnenie služieb poskytovaných prevádzkovateľom a možnosť poskytovať špeciálne výhody zákazníkom, ktorí pravidelne navštevujú premietania. Zákazníci, ktorí vyplnia registračný leták VP sa stávajú členom VP. Členstvo sa riadi týmito všeobecnými podmienkami VP (ďalej len "podmienky").

2. Členstvo

 • Členstvo je spoplatnené poplatkom 8€ na obdobie 12 mesiacov od dátumu zaplatenia. Prevádzkovateľ členovi po uhradení poplatku a odovzdaní registračného formulára okamžite vystaví a aktivuje vernostnú kartu KINO FUN (ďalej len "karta"). Členstvo vzniká k dátumu aktivácie vernostnej karty. Odovzdaním vyplneného formuláru a podpisom potvrdzuje člen, že si prečítal a akceptuje podmienky VP. Členský poplatok nie je vratný.
 • Členstvo a karta sa vybavuje na pokladni multikina. Nie je možné stať sa členom alebo aktivovať kartu online.
 • Po obdržaní viacerých prihlášok od jednej osoby je možné akceptovať iba jednu prihlášku. Ak sú údaje nekompletné alebo nesprávne, prevádzkovateľ si vyhradzuje právo nevykonať registráciu a prihláška je neplatná.
 • Po obdržaní prihlášky je pokladník kina oprávnený žiadať doklad totožnosti z dôvodu overenia údajov na prihláške.
 • Po vzniku členstva bude zákazníkovi odovzdaná karta v papierovom obale. Vnútri obalu je vpísané heslo na prihlásenie do VP. Prihlásiť sa možno cez webovú stránku prevádzkovateľa www.stercentury.sk, na webstránke prevádzky, kde bola karta aktivovaná. Zároveň bude odoslaný e-mail na uvedenú e-mailovú adresu o dokončení registrácie. V e-maili je odkaz na resetovanie hesla, cez ktorý je možné heslo zmeniť. V prípade predĺženia členstva sa prístupové údaje nemenia, to platí aj pri predĺžení pozastaveného členstva alebo výmeny karty.
 • Členom sa môže stať každá fyzická osoba nad 15 rokov.
 • Bez predloženia karty nie je možné poskytnúť výhody uvedené v týchto podmienkach. Karta je neprenosná. Pokladník môže člena kedykoľvek požiadať o predloženie dokladu totožnosti.

3. Zľavy

 • Člen predložením karty pri kúpe vstupeniek získava automaticky zľavu 1€ na vstupenku a táto zľava platí maximálne na dve vstupenky z nákupu. Zľava platí iba na jeden nákup denne.
 • Zľava na vstupenku nemusí platiť na:
  • vybrané špeciálne podujatia (špeciálne akcie, koncerty, podujatia tretích strán)
  • vybrané špeciálne akcie typu "Ladies Night", "Zombie Party" a ďalšie
  • dostupnosť zliav je vždy možné overiť na pokladni kina alebo skontrolovať dostupnosť zľavy online pri nákupe vstupenky
 • zľava na vstupenku neplatí:
  • pondelky okrem sviatkov, počas akcie "Zľavnené pondelky"
  • utorky a stredy okrem sviatkov, na všetky premietania do 17:00
 • zľava platí len pri kúpe vstupenky, neplatí na nákup občerstvenia či iných produktov kina, ak nie je napísané inak

4. Body

 • body sú jednotkou využívanou na účtoch členov a pripočítavajú sa na účet člena každou platbou na pokladni s použitím vernostnej karty
 • za každé minuté euro v pokladni sa pripočíta 1 bod
 • počet získaných bodov sa rovná 10% z každej utratenej čiastky za vstupeny na pokladni
 • prehľad nazbieraných bodov je možné zistiť na www.stercentury.sk po prihlásení do účtu člena
 • body je možné pridať výhradne na tú kartu, ktorá je načítaná počas nákupu a na účet člena, ktorý nákup uskutočňuje
 • body a odmeny nie je možné pripočítať pri platbe prostredníctvom darčekových kariet, ani pri platbe bodmi VP

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek odpočítať body z účtu za nákup, ktorý zákazník neuskutočnil na základe týchto podmienok alebo ktorému sa pripočítal iný počet bodov ako na základe týchto podmienok.

Platnosť vernostnej karty je 12 mesiacov a je možné ju predĺžiť na ďalšie obdobie. Neplatná karta stále obsahuje nadobudnuté body, nie je však možné s nimi manipulovať, až kým karta nie je znovu aktivovaná.

5. Čerpanie bodov

Nazbierané body na účte člena je možné vymeniť za rôzne odmeny a výhody. Hodnota bodu je 10 centov.

Body si môže člen vymeniť za kupóny v pokladni kina. Pokladník mu odpočíta body z karty a vydá zľavový kupón alebo voucher.

Aktuálna ponuka odmien za body je uvedená na www.stercentury.sk. Odmeny môže prevziať iba člen VP s použitím vlastnej karty.

6. Vydanie, strata, poškodenie vernostnej karty

Stratu vernostnej karty člen VP bezodkladne nahlási na pokladni multikina Ster Century Cinemas, kde mu bude vydaná nová karta za poplatok 1€.

 • Člen musí predložiť doklad totožnosti a aktivačný e-mail, ktorý obdržal pri registrácií do VP, na základe čoho mu bude k účtu vystavená nová karta.
 • Vydaním novej karty zaniká funkčnosť starej karty. Nazbierané body budú prevedené na novú kartu.
 • Prevádzkovateľ nezodpovedá za zneužitie karty pred nahlásením jej straty ani za prípadné čerpanie výhod treťou osobou.

7. Zánik platnosti členstva

 • Člen môže zrušiť svoje členstvo na pokladni prevádzkovateľa na základe písomnej žiadosti alebo písomného odvolania súhlasu so spracovaním osobných údajov. Zrušením členstva vo VP sa vydaná karta automaticky zablokuje a nebude možné ju ďalej využívať.
 • Zakúpenú kartu nie je možné vymeniť naspäť za hotovosť ani vrátiť členské za zostávajúce obdobie.
 • Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zrušiť členstvo vo VP v týchto prípadoch:
  • ak člen uviedol nepravdivé informácie v registračnej prihláške
  • boli porušené tieto podmienky
  • člen vyjadrí nesúhlas s podmienkami alebo ich zmenami
  • člen zneužije mechanizmy VP alebo poškodí práva prevádzkovateľa
  • dňom úmrtia člena
  • okamihom zrušenia a ukončenia VP
 • Zánikom členstva zaniká aj nárok na využitie dosiahnutých výhod plynúcich z členstva vo VP
 • Porušenie podmienok môže viesť k zániku práv a výhod plynúcich z nazhromaždených bodov, odmien a aj ich odobratiu
 • Osoba, ktorá poruší podmienky členstva zodpovedá za škody, ktoré prevádzkovateľovi vzniknú.
 • V prípade zrušenia členstva budú osobné údaje člena nenávratne odstránené z databázy prevádzkovateľa.

8. Spracovanie osobných údajov

Informácie o spracovaní osobných údajov nájdete na osobitnej stránke Podmienky spracovania osobných údajov.

9. Reklamácie

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo prijať nasledovné reklamácie:

 • Chybne pripočítaných bodov maximálne do 7 dní od nákupu vstupeniek resp. od dňa konania predstavenia
 • Neuplatnenie okamžitej zľavy musí byť reklamované ihneď v pokladni. Neuznanie zľavy na pokladni nie je možné reklamovať dodatočne.
 • Neuplatnenie okamžitej zľavy v prípade nákupu vstupeniek cez internet je potrebné reklamovať maximálne do 7 dní od nákupu vstupeniek resp. od dňa konania predstavenia. Je potrebné doložiť vytlačenú vstupenku a číslo karty.

10. Záverečné ustanovenia

 • Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť či doplniť tieto podmienky používania, a to aj bez predošlého upozornenia. Zrevidované podmienky používania budú vždy zverejnené na stránke stercentury.sk. Ak člen nesúhlasí so zmenami či doplnkami, môže svoje členstvo ukončiť v súlade s článkom 7 týchto všeobecných podmienok.
 • Podaním prihlášky sa člen zaväzuje riadiť platnými podmienkami, a to vrátane ich zmien či doplnení uverejnenými na stercentury.sk
 • Tieto podmienky nadobúdajú platnosť 22.11.2018.
 • V prípade otázok ohladom podmienok, pravidiel či reklamácií má člen k dispozícii e-mailovú adresu zilina@stercentury.sk.
Pre lepšie prispôsobenie obsahu pre Vás, bezpečnosti, meraniu štatistík návštevnosti a lepšej spätnej väzbe tento web používa cookies. Klikaním a navigovaním po stránke súhlasíte s tým, že zbierame o Vás anonymné informácie cez cookies. Viac informácií o používaní cookies na našej stránke nájdete tu.